Kluczowe nowości Horizon Europe. Krótkie wprowadzenie!

1 stycznia 2021 roku rozpoczną się nowe europejskie ramy finansowe Horyzont Europa. Nowe ramy zostały opracowane w oparciu o raporty i oceny programu Horyzont 2020.

Podobnie jak w przypadku poprzednich, ramy koncentrują się na badaniach i innowacjach. Tym razem budżet jest jeszcze wyższy i wynosi 100 miliardów dolarów. Na podstawie wyników relatywnych raportów wydaje się, że w czasie trwania Horyzontu Europa kluczowe nowości, które się pojawiły, przejmą i poprowadzą program.

W szczególności, podczas ram Horyzontu 2014-2020, dokonano pewnych zmian i innowacji, które doprowadziły do zainicjowania kluczowych nowości, które będą wspierać Horyzont Europa. Przedstawimy Państwu krótkie wprowadzenie do tych nowości.

  • Europejska Rada Innowacji

Uruchomiona 27 października 2017 roku Europejska Rada Innowacji (European Innovation Council, EIC) została stworzona w celu wspierania innowacji o charakterze przełomowym i disruptive. Będzie podejmować ryzykowne, z perspektywy prywatnych inwestorów, inwestycje, mające na celu pomoc innowacyjnym inicjatywom w ich skalowaniu.

Celem EIC jest pomoc innowatorom w tworzeniu rynków przyszłości, pozyskiwaniu prywatnego finansowania i skalowaniu ich firm. Rada koncentruje się na innowacjach, jest gotowa podjąć ryzyko w celu stworzenia nowego rynku dla nowych innowacyjnych produktów i usług.

  • Misje badawczo-rozwojowe

Misje w zakresie badań naukowych i innowacji są kluczem do połączenia europejskiej polityki badań naukowych i innowacji z potrzebami społeczeństwa i obywateli. Jako zbiór działań, misja ma na celu osiągnięcie śmiałych, wymiernych celów, które będą motywować ludzi zawsze w określonym czasie. Wpływ misji, zarówno na technologię i naukę, jak i na społeczeństwo, musi być widoczny i musi wykraczać poza indywidualne działania.

Ramy programu "Horyzont Europa" w pełni określają charakterystykę misji i elementy zarządzania. W szczególności misje będą współprojektowane z państwami członkowskimi, obywatelami i zainteresowanymi stronami. Misje zostaną zaprogramowane w ramach filaru dotyczącego wyzwań globalnych i konkurencyjności przemysłowej.

  • Współpraca międzynarodowa

Celem tej nowości jest wspólne stawienie czoła wyzwaniom globalnym i społecznym. Powinna ona zapewnić dostęp do największych światowych talentów, a także wiedzy specjalistycznej i zasobów. Powinna także zwiększyć podaż i popyt na nowe, innowacyjne rozwiązania problemów.

Praca nad zastosowaniem tej nowości z krajami trzecimi posiadającymi odpowiedni potencjał w dziedzinie nauki, technologii i innowacji. Ogólnie rzecz biorąc, w ramach programu "Horyzont Europa" podjęte zostaną nowe kroki w celu ogólnego otwarcia na uczestnictwo międzynarodowe. Podjęte zostaną również wysiłki w celu zintensyfikowania działań ukierunkowanych na osiągnięcie pożądanych rezultatów.

  • Otwarta nauka w całym programie

Celem tej nowości jest poprawa upowszechniania i wykorzystania wyników badań i innowacji oraz wspieranie aktywnego zaangażowania społeczeństwa w naukę.

Krok ten zapewni otwarty dostęp do publikacji po zapewnieniu przez beneficjentów istnienia wszystkich praw wystarczających do spełnienia wymogu otwartego dostępu. Zapewni on również obowiązkowy plan zarządzania danymi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable) i otwartymi danymi badawczymi.

Główną ideą jest wspieranie naukowców i nagradzanie systemów otwartej nauki, jak również stworzenie European Open Science Cloud.

  • Nowe podejście do partnerstw europejskich

Wraz z programem Horyzont Europa pojawią się nowe pomysły i cele. Te nowe idee wymagają nowej generacji silnych partnerstw, aby móc wspierać nowe polityki UE. Cechy charakterystyczne tej nowości są następujące:

  • Prosta architektura i zestaw narzędzi Spójne podejście do cyklu życia Orientacja strategiczna.

Te pięć nowych rozwiązań jest wynikiem ram badań naukowych i innowacji programu "Horyzont 2020". Pracując nad ulepszeniem programu Horyzont Europa i upewniając się, że nowe polityki europejskie zostaną przyjęte, te kluczowe punkty z pewnością pomogą połączyć innowacje i naukę ze społeczeństwem i obywatelami, zapewnią swobodny dostęp do badań naukowych i pomogą ustanowić nowe, silne partnerstwo dla Unii Europejskiej.

Subskrybuj

Zobacz również