Dotacje unijne: czy podlegają zwrotowi?

Dotacje unijne przekazywane na rozwój małych przedsiębiorstw, a w szczególności na rozpoczęcie działalności gospodarczej osób nie będących przedsiębiorcami, co do zasady nie podlegają zwrotowi. Są to pieniądze po prostu przekazywane przedsiębiorcy, chociaż oczywiście nie jest to aż tak banalny proces.

W zdecydowanej większości przypadków unijne dotacje ( http://www.a1europe.pl/oferta/oferta-na-kompleksowe-pozyskiwanie-i-obsluge-dotacji-unijnych ) mają charakter refundacji części kosztów poniesionych w związku z nakładami niezbędnymi do rozpoczęcia działalności. W takim przypadku sprawa jest dość jasna, ponieważ przedsiębiorca inwestuje środki własne, po czym dysponent środków unijnych, na podstawie przedstawionych mu faktur, przekazuje pieniądze przedsiębiorcy. Pewnym wyjątkiem od tej zasady są zaliczki. Rozlicza się je jak dotacje. Dotacje to z kolei środki, które przedsiębiorca dostaje jeszcze przed założeniem firmy i to właśnie z ich pomocą realizuje inwestycje potrzebne do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Pieniądze nie podlegają zwrotowi, jeśli spełnione zostaną dwa warunki. Najważniejszy z nich to wykorzystanie środków na cele, które zostały przekazane, a drugi to konieczność rozliczenia się z nich we wskazanych terminach.

Cele wykorzystania pieniędzy są zawsze bardzo jasno określone przez założenia danego funduszu, który przekazuje pieniądze, a doprecyzowane są każdorazowo w umowie, jaką beneficjent podpisuje z podmiotem oferującym dotacje. W przypadku stwierdzenia, że środki zostały wydane na cele niezgodne z umową, refundacja nie jest dokonywana, a dotacje muszą być zwrócone z doliczeniem odsetek ustawowych. Zwrot może być konieczny także w sytuacji, kiedy terminy rozliczenia nie zostały dotrzymane, ale w tym wypadku sytuacja jest bardziej skomplikowana. Nie można liczyć na to, że pieniądze wydane w niewłaściwy sposób zostaną przez przedsiębiorcę zachowane. Jeśli już je wydał, będzie zmuszony z własnej kieszeni pokryć wszystkie zobowiązania wobec płatnika, jak również trafi na czarną listę niesolidnych przedsiębiorców. Osoby, które miały problemy z prawidłowym wydawaniem dotacji, mają znikome szanse na udział w jakichkolwiek programach unijnych w przyszłości, chociaż nie jest to całkowicie niemożliwe. Ich wnioski otrzymają po prostu najniższy priorytet.

Zobacz również