O jakie dopłaty możesz starać się w 2017 roku? Terminy naborów z PROW

Nadszedł czas na kolejne działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Oto orientacyjne terminy ujęte w harmonogramie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z jakiej pomocy może skorzystać agroprzedsiębiorca w 2017 roku?

a) I kwartał 2017:

- restrukturyzacja małych gospodarstw;

płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa;

- „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar a, b, c;

- inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;

- premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;

- przetwórstwo i marketing produktów rolnych nabór – zakłady przetwórcze.

b) II kwartał 2017:

- premie dla młodych rolników;

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Właściciele małych gospodarstw mogą skorzystać z pomocy restrukturyzację gospodarstwa, z uwzględnieniem produkcji żywnościowej lub nieżywnościowej bądź przygotowania sprzedaży produktów wytwarzanych w gospodarstwie. Celem działania jest poprawa konkurencyjności gospodarstwa, zwiększenie rentowności oraz wzrost wielkości ekonomicznej.

Kwota pomocy wynosi 60 000 zł i można ją otrzymać wyłącznie na grunty, które wchodzą w skład gospodarstwa objętego pomocą.

Dotacje dla rolników

Premie dla młodych rolników

Rolnik, który po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem rolnym, nie ukończył 40 roku życia i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, może otrzymać wsparcie finansowe na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Rolnik, który zamierza ubiegać się o pomoc finansową, powinien rozpocząć urządzanie gospodarstwa przed złożeniem wniosku, nie mniej jednak okres działań nie może przekraczać osiemnastu miesięcy.

Premię dla młodych rolników można otrzymać tylko raz i obejmuje ona grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa objętego pomocą. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dotacja została przyznana, jednak nie wypłacono środków z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy.

Kwota dofinansowania wynosi 100 tysięcy zł.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Kolejnym działaniem, które zostało uwzględnione przez ARiMR na rok 2017 to premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, która pozwala różnicować działalność wykonywaną na obszarach wiejskich.

Preferowane są inicjatywy o charakterze innowacyjnym, realizowane przez osoby, które są beneficjentami poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”, mieszkają na terenie powiatów, w których występuje największy odsetek bezrobocia.

Osoby, które chcą skorzystać z programu powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, wskazane jest także wykazanie w biznesplanie możliwości utworzenia nowych miejsc pracy.

Kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.

Zobacz również