672,5 mln EUR na instrument na rzecz odbudowy i odporności w 2021 r.

Komisja Europejska ceni sobie odbudowę i odporność Europy. W związku z tym roczna strategia zrównoważonego rozwoju na rok 2021 zapoczątkowała kolejny cykl europejskiego semestru, określając strategiczny plan wytycznych.

Plan ten ma na celu realizację nowej strategii wzrostu gospodarczego, która została ustalona przez UE w oparciu o Europejski Zielony Ład i cel osiągnięcia zrównoważonego rozwoju konkurencji.

Instrument na rzecz naprawy gospodarczej i odporności jest głównym filarem programu NextGerenationEU, tymczasowego instrumentu na rzecz naprawy gospodarczej, który został stworzony jako rozwiązanie problemu ogromnych szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych przez pandemię.

Średnio Rada Europejska uruchomi budżet w wysokości 672,5 mln EUR w postaci pożyczek i dotacji mających na celu wsparcie realizacji inwestycji i reform, a także projektów mających na celu trwałe i długotrwałe rozwiązanie obecnego problemu.

Plany naprawy gospodarczej i odporności

Wszystkie państwa członkowskie mogą przygotować swoje plany naprawy gospodarczej i odporności mające na celu określenie spójnych pakietów reform, jak również inwestycji publicznych. Celem jest, aby wszystkie z nich zostały wdrożone do roku 2026 w celu wsparcia instrumentu na rzecz odporności i naprawy gospodarczej.

Wyzwaniem dla państw członkowskich UE będzie idealne wykazanie, w jaki sposób ich plany będą rozwiązywać bieżące problemy, jakie rozwiązania przyniosą, a co najważniejsze, w jaki sposób rozwiązania te będą wspierać zrównoważony rozwój.

Należy zauważyć, że państwa członkowskie będą musiały również stawić czoła wyzwaniom związanym z przejściem na środowisko ekologiczne i cyfrowe.

Jak Komisja oceni plany naprawy gospodarczej i odporności?

Komisja oceni plany naprawy gospodarczej i odporności w oparciu o przejrzyste kryteria. W szczególności Komisja oceni, czy inwestycje i reformy określone w tych planach są odpowiednie:

  • przyczynią się do skutecznego sprostania wyzwaniom określonym w odpowiednich zaleceniach dla poszczególnych krajów; będą zawierać środki, które skutecznie przyczynią się do przejścia na gospodarkę ekologiczną i cyfrową; oraz przyczynią się do wzmocnienia potencjału wzrostu, tworzenia miejsc pracy oraz odporności gospodarczej i społecznej państwa członkowskiego.

Ocena planów przez Komisję zostanie zatwierdzona przez Radę w drodze decyzji wykonawczej na wniosek Komisji.

Wspieranie ekologicznego i cyfrowego przejścia na emeryturę

Europa wyznaczyła sobie cel. Osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej do roku 2050. Kolejnym ważnym celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Dzięki instrumentowi na rzecz odbudowy i odporności UE jeszcze bardziej wspiera te cele.

Dzięki temu instrumentowi państwa członkowskie UE będą miały możliwość stworzenia konkretnych reform w celu rozwiązania problemu zmian klimatu. Ponadto transformacja klimatu zostanie uznana za priorytet, co oznacza, że plany będą musiały się mocno skupić na kwestii transformacji klimatu.

Jeśli chodzi o przejście na gospodarkę cyfrową, państwa członkowskie UE powinny przede wszystkim skoncentrować się na zapewnieniu ambitnych celów, które muszą zostać zrealizowane w następstwie reform i inwestycji. W celu zapewnienia skutecznej realizacji Komisja proponuje, aby każdy plan naprawy gospodarczej i odporności obejmował minimalny poziom 20 % wydatków związanych z przejściem na nadawanie cyfrowe.

Więcej informacji na temat instrumentu na rzecz naprawy gospodarczej i odporności oraz planu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej UE.

Zobacz również