8 Kompetencje kluczowe dla rozwoju osobistego i społecznego

Przez kluczowe kompetencje, które należy nabyć poprzez edukację, rozumiemy wiedzę, sposób myślenia i odpowiednie umiejętności, które promują rozwój osobisty, społeczny i zawodowy. Unia Europejska określiła osiem (8) kompetencji, które sprzyjają spełnieniu i rozwojowi osoby.

Zestaw Kluczowych Kompetencji

Pierwsze dwie kluczowe kompetencje dotyczą porozumiewania się w języku ojczystym i obcym. Te dwie umiejętności wymagają zdolności do komunikowania się, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej; odnoszą się również do zdolności wyrażania się i interakcji. Ponadto, kompetencje w zakresie języka obcego sprzyjają rozwojowi świadomości i zrozumienia międzykulturowego.

Trzecia kompetencja odnosi się do rozwoju trafnego myślenia w zakresie matematyki, nauk ścisłych i techniki. Umiejętność ta pomoże osobie w codziennym rozwiązywaniu problemów; ponadto uświadomienie sobie zmian, które zachodzą w wyniku interwencji człowieka, może skutkować przyjęciem odpowiedzialności.

Czwarta kompetencja dotyczy nabywania umiejętności informatycznych, a więc podstawowej wiedzy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), zgodnie z wymogami postępu technologicznego.

Umiejętność uczenia się, to piąta kompetencja, która jest interpretowana jako zdolność do samodzielnego kierowania procesem uczenia się danej osoby, zgodnie z jej potrzebami.

Wśród niezbędnych kompetencji znajdują się również umiejętności społeczne i obywatelskie. Przez kompetencje społeczne rozumiemy nabywanie pewnych zachowań, które sprzyjają płynnemu życiu społecznemu i zawodowemu. Ponadto, kompetencje obywatelskie sprzyjają demokratycznemu uczestnictwu osoby.

Inicjatywa i przedsiębiorczość to kolejny zestaw umiejętności, które wiążą się z osiąganiem celów, takich jak: kreatywność, podejmowanie ryzyka, planowanie i zarządzanie. Ogólnym celem tych umiejętności jest wyposażenie ludzi w cechy, które będą prowadzić nie tylko do rozwoju osobistego, ale także zawodowego.

Wreszcie, istnieje świadomość i ekspresja kulturowa. Ta kompetencja obejmuje uznanie i docenienie kreatywności wyrażanej w różnych kontekstach kulturowych.

DIG IN: projekt wspierający

DIG IN to projekt w ramach programu Erasmus+, którego celem jest funkcjonowanie jako mechanizm wspierający dla NEETS. W planie projektu jest zwiększenie ich szans na zatrudnienie, poprzez pomoc NEETS w nabyciu umiejętności w zakresie ICT, wraz z opracowaniem strategii dotarcia do odbiorców. Jest to obiecująca próba poprawy rozwoju osobistego i integracji społecznej NEETS.

Zobacz również