Reforma poradnictwa zawodowego w celu zwiększenia konkurencyjności MŚP

W jakim stopniu MŚP mają wpływ na gospodarkę europejską? W Raporcie Komisji Europejskiej z 2014 r. stwierdzono, że w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych funkcjonowało 21,6 mln MŚP. Te MŚP zatrudniały aż 88,8 mln osób.

Z punktu widzenia ekonomii, mamy do czynienia z generowaniem przychodów o ogromnej wartości 3,666 biliona euro. W Europie 99 na 100 firm to Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, które zatrudniają aż 2 na 3 pracowników. Długoterminowy sukces MŚP zależy od innowacyjności i zdolności do utrzymania konkurencyjności.

W Unii Europejskiej MŚP zwiększyły wykorzystanie swoich zasobów pieniężnych jedynie o 20% od ostatniej dekady - co eksperci uważają za niski poziom. Wraz z otwarciem gospodarki światowej, przedsiębiorstwa stają w obliczu intensywnej konkurencji na poziomie globalnym. Wyzwania obejmują oferowanie wysokiej jakości produktów i usług po niższych kosztach oraz wprowadzanie innowacji. Istnieje potrzeba oferowania produktów wyższej jakości, przy jednoczesnym inwestowaniu w badania i rozwój. MŚP, które odnoszą dziś sukcesy, to przedsiębiorstwa dysponujące lepszymi technologiami i skutecznymi technikami marketingowymi.

Wzmacnianie konkurencyjności MŚP

Konkurencyjność umożliwia firmom efektywne wykorzystanie zasobów oraz inwestowanie w innowacje przy jednoczesnym ulepszaniu technologii. Konkurencyjność mierzy się tym, jak wydajne i skuteczne są dominujące rynki produktów, pracy i kapitału. W celu wzmocnienia MŚP, kraje europejskie muszą skupić się na tworzeniu miejsc pracy, rozwoju biznesu oraz wspieraniu biznesu opartego na technologii przy jednoczesnym wspieraniu nowszych przedsiębiorstw. Strategie rozwoju MŚP są specyficzne dla danego kraju, ponieważ dostępność zasobów może być różna.

Wnioski z reform w zakresie rozwoju MŚP

Dobre polityki występują w klastrach. Strategie rozwoju MŚP mogą prowadzić do redukcji ubóstwa i rozwiązywać problemy bezrobocia. Oto kilka sposobów, w jaki narody europejskie mogą poprawić sytuację MŚP:

  1. Inwestycje zagraniczne mają bezpośredni związek ze stabilnością gospodarczą i pokojem w kraju.
  2. MŚP mogą się bardziej rozwijać, jeśli rząd wdroży rozsądną politykę makroekonomiczną.
  3. Partnerstwo pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i spółdzielczym może pomóc gospodarkom przyciągnąć więcej inwestycji i skupić się na różnorodnych projektach.
  4. Inwestycje w infrastrukturę i dostęp MŚP do rynków lokalnych, krajowych, regionalnych i globalnych prowadzi do ogólnego rozwoju gospodarczego.

MED planuje programy i tworzy strategie z dodatkowymi i konkretnymi wytycznymi, aby włączyć proces rozwoju MŚP do głównego nurtu polityki.

Zobacz również