Jak wybrać właściwego partnera do projektu MED

2 czerwca 2015 r. nastąpiło zatwierdzenie przez Komisję Europejską programu współpracy Interreg MED 2014-2020. Zatwierdzenie programu wykłada miliony euro dofinansowania, które ma potencjał, aby znacząco zmienić gospodarkę.

Problemy przestrzeni MED są nieco inne niż problemy w E.U. Na przykład, młodsza populacja jest mniejsza w przestrzeni MED, podczas gdy starsza populacja jest większa. Program MED pomaga w finansowaniu partnerstw prywatnych, które mogą pomóc w rozwoju gospodarki. Wybór partnera wiąże się z koniecznością sprostania różnym wyzwaniom, które przed nim stoją.

Praca nad wyzwaniami

Wybór odpowiedniego partnera do projektu MED dla każdego rządu może być problemem. Muszą one wziąć pod uwagę różne czynniki, w tym sposób inwestowania w inteligentny rozwój. W obliczu rosnącej konkurencji i konieczności realizacji celów programu współpracy Interreg MED 2014-2020, rządy muszą przyjrzeć się niebieskiemu i zielonemu wzrostowi. Można tego dokonać poprzez większe inwestycje w badania i rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności przemysłu. Badania i innowacje nadal są głównymi czynnikami napędzającymi wzrost przedsiębiorstw i strategią, która sprawdza się w dłuższej perspektywie czasowej.

Innym wyzwaniem jest skupienie się na zrównoważonym wzroście. Istnieje potrzeba wyboru partnera, który może pracować na rzecz tworzenia zrównoważonej przyszłości i modelu biznesowego, który jest opłacalny w dłuższej perspektywie. Rosnące zanieczyszczenie środowiska oraz presja na zasoby ekonomiczne i naturalne oznaczają, że należy skupić się na potencjale rozszerzenia produkcji energii odnawialnej. Chociaż współpraca między zainteresowanymi stronami może być pomocna, należy przyjąć bardziej zrównoważone podejście do rozwoju miast śródziemnomorskich. Należy tego dokonać przy jednoczesnej ochronie naturalnej flory i fauny oraz ograniczeniu zanieczyszczenia mórz.

Należy również zbadać kwestię wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu i jego perspektyw. Właściwi partnerzy mogą przyczynić się do mobilności pracowników i siły roboczej oraz do zwalczania długotrwałego bezrobocia. Kapitał ludzki jest jednym z obszarów, w którym kraje MED muszą się poprawić, a wyższe umiejętności i wysokiej jakości szkolenia oznaczają bezpośredni wzrost poziomu produktywności. Może to również oznaczać mniejszą liczbę osób porzucających naukę i mniejszy drenaż zasobów ludzkich.

Partnerstwa z MŚP mogą przynieść rządowi korzyści w generowaniu zatrudnienia i radzeniu sobie z rosnącą stopą bezrobocia. Inwestycje w badania i rozwój mogą również prowadzić do lepszych innowacji i technologii, które bezpośrednio przyczyniają się do poprawy technologii. Regiony MED mają do dyspozycji wiele różnorodności biologicznej i zasobów naturalnych. Przy obfitości energii wodnej, inwestowanie w energię odnawialną może być ważnym motorem rozwoju gospodarczego. Twój partner w projekcie MED musi być w stanie sprostać tym wyzwaniom i pomóc w lepszym rozwoju gospodarki. Czytaj dalej na: http://bagdadcafe.pl

Zobacz również