Matryca Badań Wzrostu

Matryca Badań GrowING jest dokumentem stworzonym przez partnerstwo projektu Erasmus+ GrowINg. Dostarcza on matrycę kompetencji wynikającą z raportu Career Guidance and Learning in SMEs oraz EntreComp, która pozwala partnerom określić zawartość ram.

Zastosowana metodologia

Matryca Badawcza GrowINg została oparta na ankiecie skierowanej do MŚP oraz dostawców usług VET/edukacji dorosłych z Portugalii, Grecji i Cypru. Dwa szablony ankiet zostały przygotowane w oparciu o analizę źródeł wtórnych - jeden dla MŚP, a drugi dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego/dorosłych.

W oparciu o wyniki ankiet, partnerzy projektu przeprowadzili krajowe grupy fokusowe i indywidualne wywiady z 30 przedstawicielami firm, stowarzyszeń biznesowych oraz organizatorów kształcenia zawodowego i kształcenia dorosłych.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości (iED), jako partner odpowiedzialny za Matrycę Badawczą, przeanalizował wyniki ankiety i porównał je z EntreComp. Dzięki temu procesowi, udało się zidentyfikować elementy ramowe, które partnerzy będą musieli rozważyć przy projektowaniu podejścia GrowINg.

Ponadto, Matryca Badawcza porównała i dopasowała wyniki badań z EntreComp oraz wybrała i zdefiniowała treści i kompetencje z EntreComp, które będą uwzględnione w projekcie GrowINg. Matryca skategoryzowała wkład badań jako Potrzeby, Umiejętności, Edukację i Dostarczanie Szkoleń.

Kilka słów o Projekcie GrowINg

Projekt GrowINg promuje postawy i umiejętności przedsiębiorcze wśród pracowników MŚP, jednocześnie wzmacniając szkolenia w zakresie innowacji w odpowiedzi na wyzwaniaXXI wieku. Cały projekt opiera się na założeniu, że rozwój przedsiębiorczych kompetencji w kapitale ludzkim prowadzi do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Wreszcie, projekt tworzy, testuje i wdraża innowacyjne rozwiązania dla kształcenia ustawicznego dorosłych w miejscu pracy.

Więcej informacji na temat projektu GrowINg można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Aby zapoznać się z Matrycą Badawczą GrowINg, kliknij tutaj.

Zobacz również