Przedsiębiorczość: Regionalne przyspieszenie na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

Świetne wskazówki dla Twojego regionu!

Pobierz pełny raport: http://www.interreg4c.eu/entrepreneurship/

Przedsiębiorcy są nie tylko siłą napędową wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy; mogą również przyczynić się do rozwiązania problemów społecznych, takich jak niski wskaźnik zatrudnienia lub wykluczenie pewnych grup. Warunkiem wstępnym jest jednak zintegrowana, długoterminowa regionalna polityka przedsiębiorczości. Przeanalizowano 9 projektów współpracy międzyregionalnej i 300 dobrych praktyk w celu udokumentowania i wykorzystania cennych doświadczeń w zakresie polityki przedsiębiorczości.

Przedsiębiorstwa na różnych etapach rozwoju mają różne potrzeby w zakresie wsparcia. Poniższy zestaw zaleceń dotyczących polityki rozwoju przedsiębiorczości, zilustrowany przykładami dobrych praktyk w ramach INTERREG IVC, stanowi źródło inspiracji dla decydentów politycznych i przedsiębiorców.

Poniższe sekcje krótko opisują różne kategorie narzędzi wsparcia, które mogą pomóc przedsiębiorcom w pokonywaniu barier, jakie napotykają w procesie zakładania i rozwijania firmy aż do osiągnięcia dojrzałości.

1. Dostęp do know-how

Edukacja i szkolenia

Brak kultury przedsiębiorczości jest wielokrotnie wymieniany jako bariera dla tworzenia przedsiębiorstw w Europie, dlatego też kształcenie w zakresie przedsiębiorczości ma kluczowe znaczenie dla rozbudzenia ducha przedsiębiorczości w Europie. Nauczyciele są kluczowym elementem w zapewnianiu intensywnych, ale jakościowych doświadczeń.

W ramach inicjatywy "Summer Entrepreneur" (projekt MiniEUROPE) młodzi ludzie (14-20 lat) mają możliwość tworzenia własnych firm w okresie wakacji letnich. Uczestnicy rozwijają różne umiejętności i postawy, które będą przydatne przy zakładaniu przedsiębiorstwa w późniejszym okresie ich kariery zawodowej.

"Szkolenie dla nauczycieli" przygotowuje nauczycieli do inicjatywy Innocamp, która jest wyzwaniem edukacyjnym w zakresie przedsiębiorczości dla uczniów w wieku szkolnym (ENSPIRE EU).

Mentoring i coaching

Przedsiębiorczość społeczna jest stosunkowo nowym terminem w biznesie. Rozwój przedsiębiorstw społecznych stwarza szansę na wzmocnienie pozycji pewnych grup, takich jak bezrobotni, osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji lub mniejszości, w celu walki z wykluczeniem społecznym. Wspierając je, władze regionalne mogą przyczynić się do realizacji celów swojego regionu w zakresie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Mentoring i coaching są szczególnie cenne dla przedsiębiorców społecznych w budowaniu niezbędnej pewności siebie i autonomii działania. Umożliwia im to rozpoczęcie (lub uczestniczenie w) działalności gospodarczej na własny rachunek i ryzyko.

Ilustrującym przykładem jest "fairKauf" z Hanoweru w Niemczech (projekt MESSE). Jest to społeczny sklep z używanymi rzeczami, w którym podarowane używane towary są wybierane i sprzedawane przez osoby wcześniej bezrobotne. Młodzi ludzie, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z upośledzeniami lub ograniczeniami są kwalifikowani, przygotowywani i szkoleni do zdobycia zatrudnienia na rynku pracy. "fairKauf" nie korzysta z żadnych środków publicznych, wszystkie koszty pokrywane są z własnych dochodów, co czyni go nową, bardziej atrakcyjną alternatywą dla działalności charytatywnej.

Wiedza techniczna

Oprócz know-how z zakresu przedsiębiorczości, start-upy high-tech potrzebują również dostępu do wiedzy technologicznej. Na przykład, przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność w sektorze zaawansowanych technologii korzystają z kontaktów z pracownikami naukowymi i doktorantami oraz z możliwości korzystania z zaplecza badawczo-rozwojowego i testowego.

Tryb "Cluster Support Environment Mode" (Północno-Zachodnia Anglia, projekt MINI EUROPE) to model wsparcia biznesu, który zapewnia inkubację dla firm rozpoczynających działalność i obejmuje Centra Technologii Biznesowej (BTC). BTC oferują zakłady pilotażowe, demonstratory, specjalistyczny sprzęt i wiedzę.

2. Dostęp do obiektów

Wspieranie firm rozpoczynających działalność w sektorze zaawansowanych technologiijest dla regionalnych decydentów sposobem realizacji strategii inteligentnej specjalizacji, na przykład poprzez inkubatory z usługami specyficznymi dla danego klastra technologicznego.

W celu poprawy sytuacji na byłym obszarze górniczym, "CleanTech Campus" (Houthalen-Helchteren, Belgia, projekt PROSPECTS) zapewnia usługi szczególnie dla przedsiębiorstw zaangażowanych w czystą mobilność, energię odnawialną i czyste procesy produkcyjne.

Jednak obiekty to coś więcej niż tylko budynki; obejmują one również systemy, które są niezbędne do świadczenia usług wspierających.

Na przykład w Jönköping (Szwecja, projekt ENTREDI), sieć punktów wsparcia udostępnia pomoc przedsiębiorcom z małych miast i obszarów wiejskich.

Portal internetowy dla przedsiębiorców" z regionu Granady (Hiszpania, projekt IMAGEEN) oferuje pełen zakres usług wsparcia dla przedsiębiorców w jednym miejscu. Model ten zachęcił gminy do współpracy, ograniczając w ten sposób powielanie działań i uznając, że przedsiębiorstwa często przekraczają granice administracyjne.

3. Dostęp do finansowania

Dostęp do finansowania - czy to w formie pożyczek, finansowania zalążkowego, instrumentów mikrofinansowych, inwestycji typu "anioł" lub innego finansowania kapitałowego, dotacji lub gwarancji - jest szczególnie trudny w obecnym kontekście oszczędności w sektorze publicznym i ograniczonej płynności. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców społecznych, którzy mają utrudniony dostęp do finansowania prywatnego.

Kluczowym czynnikiem sukcesu wsparcia przedsiębiorczości w formie finansowania jest uczynienie go częścią zintegrowanego pakietu środków wsparcia, w tym doradztwa, poradnictwa i szkoleń.

Tak jest w przypadku interesującej inicjatywy z Małopolski w Polsce (projekt PASE), która oferuje finansowanie osobom bezrobotnym, aby pomóc im w założeniu przedsiębiorstwa społecznego.

Konkurs na Biznesplan w Monachium w ramach projektu IMAGEEN składa się z trzech etapów: koncepcja biznesowa, strategia rynkowa, pełny biznesplan, które ostatecznie prowadzą do wyboru trzech zwycięzców, ale element dostępu do finansowania stanowi część znacznie szerszego pakietu wsparcia.

Władze regionalne mogą skutecznie wykorzystywać fundusze publiczne, aby zapewnić firmom dostęp do finansowania. Na przykład system gwarancji w porównaniu z tradycyjnymi dotacjami przynosi w dłuższej perspektywie wyższy zwrot z inwestycji. Udzielając gwarancji, władze regionalne umożliwiają dostęp do funduszy prywatnych dla początkujących przedsiębiorców.

Przykładem jest region Veneto we Włoszech (projekt MiniEUROPE), którego system gwarancyjny zapewnia innowacyjnym, młodym MŚP i start-upom high-tech dostęp do finansowania oferowanego przez prywatnych inwestorów i inwestorów venture capital.

"3en Venture Capital Fund" (projekt ENTREDI) zapewnia wczesne wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw z sektora wysokich technologii w obrębie Borough of Basingstoke and Deane w Wielkiej Brytanii. Jest to jedyny fundusz kapitału podwyższonego ryzyka utworzony w ramach władz lokalnych poprzez wkład dewelopera i jedyny fundusz kapitału podwyższonego ryzyka władz lokalnych w Wielkiej Brytanii.

4. Ogólne zalecenia dla decydentów politycznych

Długoterminowa, wspólna strategia przedsiębiorczości powinna być podstawą do podejmowania i uzasadniania decyzji o tym, jak wspierać przedsiębiorców w regionie, co jest szczególnie ważne w przypadku ograniczonych zasobów.

Opracowanie narzędzi wsparcia dostosowanych do potrzeb poszczególnych segmentów przedsiębiorców, aby rzeczywiście pomóc im w pokonywaniu własnych barier.

Ujednoliceniezasobów i narzędzi wsparcia w ramach jednej strategii regionalnej w celu stworzenia podstaw dla bardziej przyjaznej infrastruktury wsparcia dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw na każdym etapie ich cyklu życia.

Należy pamiętać, że wpływ władz regionalnych na rozwój ekosystemu przedsiębiorczości ma swoje granice, nawet jeśli istnieją sposoby, aby decydenci polityczni pozytywnie stymulowali jego powstawanie.

Dowiedz się więcej, zrób więcej...

Pełny raport z analizy zawiera dalsze informacje na temat analizy projektów i wybranych dobrych praktyk. Znajdują się tu również dostosowane do potrzeb rekomendacje dla każdego etapu procesu zakładania i rozwijania działalności gospodarczej oraz dla decydentów, którzy chcą coś zmienić w swoim regionie.

Niniejsza publikacja jest jedną z serii dwunastu tematycznych rekomendacji politycznych.

Więcej informacji oraz pliki do pobrania można znaleźć na stronie: www.interreg4c.eu/capitalisation

Zobacz również