Faza zamknięcia RSWFF

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich stanowi wysoki priorytet dla Komisji Europejskiej. Rezultaty rozwoju obszarów wiejskich w Europie będą widoczne w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Faza zamknięcia RWSFF dobiegła końca, a konsorcjum dostarczyło 4 produkty intelektualne i kilka produktów dla zainteresowanych stron. "RWSFF: Rural Women to Sustainable Food and Farming - Fresh Food from Farm to Table" to projekt Erasmus+ w ramach Akcji Kluczowej 2 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji dorosłych.

Przyjrzyjmy się projektowi RWSFF

Konsorcjum RWSFF skupiło się na promowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i wzmacnianiu rozwoju obszarów wiejskich. Mimo że szczególny nacisk położono na kobiety, oczekuje się, że projekt przyniesie korzyści także ogółowi ludności wiejskiej.

Odwiedź oficjalną stronę internetową i poznaj projekt RWSFF.

Faza zamknięcia RWSFF: Prezentacja wyników

Faza zamknięcia RWSFF jest już faktem, a konsorcjum udało się osiągnąć następujące rezultaty:

Sieć Kobiet ze Społeczności Wiejskich (NWRC) (IO1)

Utworzenie NWRC służy jako sieć współpracy, której rdzeniem jest rolnictwo, system żywnościowy i uczenie się przez całe życie. Za pośrednictwem tej sieci interesariusze będą mogli łączyć się i wymieniać pomysłami, inicjatywami i działaniami w kontekście regionalnym lub europejskim, które dotyczą rolnictwa, innowacji społecznych i współpracy.

NWRC była odpowiedzią na potrzebę opracowania wytycznych na przyszłość, które umożliwiłyby ciągłość działań, bardziej systematyczne monitorowanie osiągniętych wyników i lepszą ocenę efektów. Celem było stworzenie strategicznych ram dla członków i partnerów, którzy podzielają cel, jakim jest osiągnięcie wizji NWRC poprzez wspólny wysiłek.

Platforma dostępu społeczności do świeżej żywności (IO2)

Produkt ten jest otwartą platformą edukacyjną, która zapewnia równy dostęp do uczenia się przez całe życie kobietom wiejskim, dorosłym moderatorom i edukatorom, grupom społecznym, organizacjom i innym interesariuszom. Co więcej, ta wirtualna przestrzeń stwarza możliwości e-learningu, współpracy pomiędzy interesariuszami oraz kontaktu z innymi kobietami w celu wymiany wiedzy i doświadczeń (peer learning).

Przewodnik Dostęp do świeżej żywności (IO3)

Jest to dokument dotyczący podnoszenia świadomości w zakresie następujących tematów:

  • Inicjatywy w zakresie lokalnych systemów żywnościowych (LFS) i krótkich łańcuchów dostaw żywności (SFSC) oraz ich potencjał w zakresie rozwoju lokalnego.
  • Dostęp do rynku dla drobnych producentów rolnych.
  • Wyższa jakość żywności dla konsumentów.
  • A także rozważenie sposobów rozwijania zrównoważonych inicjatyw.

Kurs szkoleniowy dla trenerów RWSFF (IO4)

Jest to czteromodułowy kurs szkoleniowy dla edukatorów dorosłych, którzy są zainteresowani pracą z kobietami wiejskimi. Kurs ten wyznacza ramy cech i zasad dla sensownego uczenia się o przedsiębiorczości rolniczej i innych aspektach gospodarki wiejskiej, przeznaczonego dla kobiet wiejskich.

Misja RWSFF została zrealizowana dzięki owocnej współpracy między partnerami projektu.

Aby dowiedzieć się więcej o rezultatach RWSFF, odwiedź oficjalną stronę internetową.

Zobacz również