Plan działań na rzecz gospodarki cyrkularnej i znaczenie nauczania koncepcji CE w szkołach

Plan działania na rzecz gospodarki cyrkularnej jest zobowiązaniem Europy do stworzenia czystszego, bogatszego (pod względem zasobów) i bardziej ekologicznego świata, w którym można żyć. Aby europejski Zielony Ład stał się rzeczywistością, konieczna jest zmiana naszych istniejących liniowych modeli produkcji, które są zasobochłonne i marnotrawne. Tradycyjną drogą do tego celu jest krajowe i europejskie prawodawstwo, mające na celu zaszczepienie w gospodarce zrównoważonych praktyk. Jednakże, podobnie jak w poprzednich czasach, edukacja będzie odgrywała znaczącą rolę w tej transformacji.

Na czym polega strategia gospodarki cyrkularnej?

Podstawowa strategia gospodarki cyrkularnej polega na przełamaniu liniowego modelu produkcji w gospodarce typu "weź - zrób - wyrzuć". Zasadniczo gospodarka cyrkularna chce przyjąć plan działania, aby stworzyć model regeneracyjny z procesami, które przywracają i zużywają jak najmniej energii i zasobów.

Świat potrzebuje nowych materiałów, zasobów, technologii i technik, które będą go wspierać w celu uzyskania prawdziwej okrągłości. Innymi istotnymi elementami strategii circular economy są maksymalizacja użyteczności produktu oraz zastąpienie materiałów o wysokim wpływie na środowisko, takich jak beton, odnawialnymi materiałami biopochodnymi.

Gospodarka cyrkularna w prawodawstwie europejskim

Idea gospodarki cyrkularnej została po raz pierwszy opracowana w środowisku akademickim w ramach ekonomii środowiska. Pierwsze aktywne kroki w kierunku CE w UE zostały podjęte w 2014 roku. Jednak niektóre aspekty gospodarki cyrkularnej, takie jak gospodarka odpadami, ochrona środowiska, recykling i ponowne wykorzystanie, były regulowane już od lat 70. XX wieku.

Obecnie gospodarka cyrkularna pozostaje podstawowym priorytetem w polityce gospodarczej UE. Plan działania w zakresie gospodarki cyrkularnej jest podstawowym dokumentem, który dyktuje wszystkie działania, jakie należy podjąć w UE na rzecz gospodarki cyrkularnej.

Pierwszy unijny plan działania na rzecz gospodarki cyrkularnej został przyjęty w 2015 r. z dofinansowaniem w wysokości 650 mln euro w ramach programu Horyzont 2020 oraz 5,5 mld euro w ramach funduszy strukturalnych w celu "zamknięcia pętli" cyklu życia produktów. Ten plan działania na rzecz gospodarki cyrkularnej został zmieniony w 2020 r., aby lepiej zaspokoić nowe potrzeby w zakresie zrównoważonego wzrostu.

Czym jest plan działania na rzecz gospodarki cyrkularnej?

Nowy plan działania na rzecz gospodarki cyrkularnej(CEAP) został przyjęty w marcu 2020 roku. Stanowi on jeden z fundamentów europejskiego Zielonego Ładu i długoterminowy plan zrównoważonego wzrostu. Plan działania na rzecz gospodarki cyrkularnej ma na celu zmniejszenie presji na zasoby naturalne oraz pobudzenie zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Dodatkowo ten plan działania ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych i powstrzymania utraty różnorodności biologicznej.

Czy edukacja w zakresie gospodarki cyrkularnej jest drogą do przodu?

W kolejnych latach będziemy świadkami bardziej skoncentrowanych wysiłków w zakresie przejścia na gospodarkę cyrkularną. W tym momencie przestrzeganie planu działania circular economy nie jest jedynie kwestią woli politycznej, lecz czystego przetrwania. Okazja do odwrócenia zmian klimatu zaczęła się jednak zamykać. Świat potrzebuje zdecydowanych działań, aby uniknąć niepożądanych i nieodwracalnych skutków katastrofy klimatycznej.

Edukacja odgrywała integralną rolę w postępie ludzkości, zwłaszcza w okresach o znaczących zmianach, jakich obecnie doświadczamy. W tym przypadku gospodarka cyrkularna przyniesie fundamentalne zmiany społeczne, a edukacja odegra w nich integralną rolę.

Ten nadchodzący nowy model gospodarczy stworzy potrzebę rozwoju nowych umiejętności i tworzenia zielonych miejsc pracy. Dlatego też, ponieważ przyszłość gospodarki to gospodarka cyrkularna, młodzi Europejczycy powinni oswajać się z tymi ideami od najmłodszych lat. Konkretnie, nowe pokolenie studentów powinno znać przynajmniej podstawowe zasady CE: 3 R: reduce, reuse, and recycle. W tej szczególnej kolejności.

Building Bridges | Europejski Projekt na rzecz Gospodarki Okrągłej

Building Br idges to projekt Erasmus+ oferujący oddolne podejście do wspierania Planu Działania na rzecz Gospodarki Okrągłej. Głównym celem projektu jest pomoc w nabyciu innowacyjnych i specjalistycznych kompetencji poprzez umożliwienie im wykorzystania Zielonej Gospodarki (GE) poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych opartych na zasadach Gospodarki Okrągłej (EC).

Kolejne cele projektu unijnego Building Bridges to:

  1. Zapoznanie młodzieży z ideami Circular Economy i Green entrepreneurship. Ponadto.
  2. Promować możliwości kariery w gospodarce cyrkularnej i istniejących zielonych miejscach pracy.
  3. Uczyć o korzyściach i wyzwaniach związanych z CE i GE.
  4. Tworzyć modele biznesowe oparte na gospodarce cyrkularnej i promować współpracę biznesową w zakresie zielonej gospodarki na poziomie krajowym, regionalnym i europejskim.
  5. Rozpowszechnianie krytycznej pracy Building Bridges na poziomie ogólnoeuropejskim w celu zwiększenia wpływu gospodarki cyrkularnej na środowisko i społeczeństwo.
  6. Wzmocnienie sieci współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi, młodzieżą i innymi interesariuszami.

Gospodarka cyrkularna jest najnowszym osiągnięciem w naszym dążeniu do przekształcenia naszych gospodarek w bardziej zrównoważony i odporny system, który oddziela naszą działalność gospodarczą od konsumpcji ograniczonych zasobów.

W związku z nowym planem działania na rzecz gospodarki cyrkularnej, kształcenie nowego pokolenia Europejczyków jest niezbędne do osiągnięcia długoterminowego zrównoważonego wzrostu. Będą oni wezwani do stosowania tych zasad w swoich przedsięwzięciach jako przedsiębiorcy lub jako narzędzia w swoich przyszłych zielonych miejscach pracy.

Zobacz więcej o działaniach iED w zakresie wspierania bardziej zrównoważonej i zielonej przyszłości. Jeśli jesteś zainteresowany byciem naszym partnerem w Twoim kolejnym europejskim projekcie, nie wahaj się z nami skontaktować.

Zobacz również